Často kladené otázky - Autoškola MOSKAL - najobľúbenejšia autoškola v Martine (Vrútky)

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Často kladené otázky

Info

Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
Do autoškoly sa môžete prihlásiť online, telefonicky, alebo osobne v priestoroch Autoškoly

Ako dlho trvá kurz?
Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne 6 až 8 týždňov, maximálne však do jedného roka.

Skupina B sa skladá z: 35 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku:
_ 1 hodina oboznámenie s vozidlom (osobný automobil)
_ 6 hodín výcvik na automobilovom trenažéri  
_ 31 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
_ 3 hodiny praktická údržba
_ 1 výcviková hodina trvá 45 minút a na praktickej jazde najazdíte 15 km/hod.

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu:
Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať, a podľa druhu výcviku.

Budem mať 18 rokov až o rok. Môžem sa prihlásiť do kurzu už teraz?
Áno. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete už ako 17-násť ročný. Avšak záverečnej skúšky sa môžete zúčastniť až po dovŕšení 18-teho roku života. Kurz na Získanie podskupiny A1 možete začať ako 15ročný avšak záverečnej skúšky sa možete zúčastnit´ až po dovŕšení 16-teho roku života.

Čo mám urobiť pred samotným výcvikom?
Výcvik sa môže začať hneď po odovzdaní vyplneného formulára: Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná. Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá obdržíte pri zápise do kurzu v autoškole

Kde prebieha výcvik?
Výuka všetkých našich kurzov prebieha v priestoroch našej autoškoly, na ul.Zelenej 2,Martin-Priekopa. Naša učebňa je zariadená najnovšou audiovizuálnou technikou a učebnými pomôckami uľahčujúcimi pochopenie a vysvetľovanie predpisov a zákonov cestnej premávky.

Ako prebieha praktický výcvik?
Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, autotrenažér, individuálne jazdy v cestnej premávke a praktickú údržbu.

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?
Termíny jázd ako aj miesto začatia či ukončenia jázd (napr. pred domom, prácou, školou a pod.) sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený?
Výcvik môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výuky. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit 100% pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny ako praktickej, tak aj teoretickej výuky.

Ako prebieha záverečná skúška?
Skúška prebieha v autoškole za prítomnosti skúšobného komisára, skladá sa z dvoch častí. Prvou je písomný test z pravidiel o premávke na pozemných komunikáciách na čas 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhou skúškou je praktická jazda na autocvičisku (kuželky) a v cestnej premávke.

Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou?
K Žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote 33 € Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, alebo v  hotovosti,najneskor pred začatím záverečnej skúšky.

Čo musím urobiť po záverečných skúškach, aby som dostal vodičák?
Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok si požiadate o vydanie vodičského preukazu na Krajskom dopravnom inšpektoráte. Vydanie vodičského preukazu je spoplatnené sumou6.5 €ktoré zaplatíte na mieste vydania VP.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky