Školenia pre vodičov referentov - Autoškola MOSKAL - najobľúbenejšia autoškola v Martine (Vrútky)

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školenia pre vodičov referentov

Ponuka > Ostatné

V zmysle zákona 124/2006 a vyhlášky 208/1991 Zb. ponúkame školenia vodičov referentov
Naša autoškola je držiteľom oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzedalávania v oblasti ochrany práce. Školenia realizujeme podľa dohody vo vlastných priestoroch, alebo priamo v sídle firmy. K preškoleniu používame moderné audovizuálne prostriedky.

Zamestnávateľ   je povinný   pravidelne,  zrozumiteľne a   preukázateľne oboznamovať    každého     zamestnanca  s  právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce  v   zmysle  nariadení   §   7  zákona  č.  124 / 2006  Z.  z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 39 Zákonníka práce ods.1 a 2 patria aj technické predpisy a dopravné predpisy,  pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia. Zamestnávateľ je povinný preškoliť zamestnancov, ktorí v pracovnej dobe vedú   vozidlo  zamestnávateľa z  dopravných a bezpečnostných predpisov;v zmysle zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Súčasná legislatíva nepozná pojem vedenie motorového vozidla referentským spôsobom. Avšak v  bežnej praxi sa tento pojem všeobecne zaužíval.  V  zmysle  ustanovenia   §   2   písm.  b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke,údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).


ROZSAH ŠKOLENIA:
_ Zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
_ Zákon č.8/2009 o cestnej premávke
_ Vyhláška MV  SR  č. 9 / 2009, ktorou sa  vykonáva zákon o cestnej premávke, 
_ Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 208/1991 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
_ Zákon č.462 / 2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
_ Nariadenia EP Rady (ES) č. 561/2006

Pre zamestnancov, ktorí sú vodičmi motorových vozidiel platí tak, ako pre ostatných zamestnancov, že majú byť sústavne oboznamovaní s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pravidelne overovať ich znalosti týchto predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie (Zákon BOZP č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. b). Teda zamestnávateľ má zabezpečiť školenia z vyhlášky č. 208/1991 Zb. o BOZP pri prevádzke,údržbe a opravách vozidiel pre vodičov motorových vozidiel. Termíny opakovaných periodických školenísú právne stanovené zákon NR SR č. 158/2001 Z.z. § 8b písm. 1/b, za primeranú sa považuje dvojročná periodicita.
V rámci opakovaných školení z vyhlášky č. 208/1991 si má teda organizácia určiť,čo je dôležité pripomenúť zamestnancom pre bezpečný výkon ich práce a oboznámiť ich o zmenách v predpisoch.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky